Regulamin

 • Wypożyczalnia rowerów prowadzona jest przez Kompleks Tawerna Vito.
 • Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem, na podstawie podpisanej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnia a pełnoletnim Wypożyczającym.
 • Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jest równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego.
 • Wypożyczalnia czynna jest w tygodniu w godzinach 10:00 - 18:00 oraz w weekendy w godzinach 9:00-19:00. (m-ce: lipiec, sierpień).
 • W maju, czerwcu i we wrześniu godziny otwarcia wypożyczalni nie są regularne – w celu doprecyzowania czasu pracy wypożyczalni prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 695 405 405.
 • Rower i akcesoria wypożyczane są na czas jednej godziny zegarowej (lub jej wielokrotności), bądź na czas pełnej doby lub jej wielokrotności.
 • Rodzaj jednostek i koszt ich wypożyczenia określa aktualnie obowiązujący cennik dostępny w wypożyczalni i na Naszej stronie internetowej: https://www.tawernavito.pl/cennik,66.html
 • Opłaty za wypożyczenie sprzętu pobierane są z góry.
 • Zwrot sprzętu po opłaconym czasie wypożyczenia, powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni.
 • W przypadku chęci przedłużenia okresu wynajmu roweru, koniecznym jest uzyskanie zgody u pracownika Wypożyczalni.
 • Rower oraz jego wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie deklarowanym w umowie.

I. Rowery wypożycza się:

 • Osobom pełnoletnim za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku braku pełnoletniości, osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

II. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu osobom, które:

 • Znajdują się pod pływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 • Dokonując w przeszłości wynajmu, użytkowały sprzęt w sposób nienależyty i doprowadziły do jego uszkodzenia lub nie wywiązały się należycie z obowiązku uregulowania kosztów usunięcia powstałych usterek lub uszkodzeń.

III. Zasady użytkowania rowerów:

 • Wydanie roweru oraz jego późniejszy zwrot może się odbyć wyłącznie w obecności pracownika wypożyczalni.
 • Zabrania się zwrotu sprzętu podczas nieobecności pracownika wypożyczalni, w szczególności poprzez pozostawianie zwracanego sprzętu i akcesoriów bez dozoru. W przypadku nieobecności pracownika w jego bezpośredniej okolicy, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 695 405 405.
 • Sprzęt należy zwrócić czysty.
 • Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się i został przeszkolony z obsługą i użytkowaniem sprzętu.
 • Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy.
 • Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 • Wypożyczający oświadcza, że nie jest pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających wykluczających jazdę rowerem.
 • Wypożyczającemu zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających podczas użytkowania sprzętu wypożyczalni.
 • Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność cywilną w przypadku uszkodzenia mienia ruchomego bądź nieruchomego innych osób.
 • Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 • Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu i/lub nieprzestrzegania regulaminu, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, który pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.
 • Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu (roweru), według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.
 • W przypadku użyczenia roweru osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za wszelkie ewentualne szkody, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.
 • Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.
 • Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.

IV. Inne:

 • W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię
 • Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników w wyniku nieprawidłowego korzystania z wypożyczonego sprzętu i/lub nieprzestrzegania regulaminu.
 • O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości jak np. kolizja z inną jednostką jeżdżącą, wywrócenie się roweru, uszkodzeniem sprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę Wypożyczalni.
 • Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.