Regulamin - wypożyczalnia

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO

 

Właścicielem wypożyczalni jest Kompleks Tawerna Vito.

 • Wypożyczalnia czynna jest w tygodniu w godzinach od 10:00 - 18:00 oraz w weekendy w godzinach 9:00-19:00 (m-ce: lipiec, sierpień).
 • W maju, czerwcu i we wrześniu godziny otwarcia wypożyczalni nie są regularne – w celu doprecyzowania czasu pracy wypożyczalni prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 695 405 405.
 • Rodzaj jednostek i koszt ich wypożyczenia określa aktualnie obowiązujący cennik dostępny w wypożyczalni i na Naszej stronie internetowej: https://www.tawernavito.pl/cennik.html

 

I. Sprzęt wodny wypożycza się:

 • osobom pełnoletnim za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
 • osobom trzeźwym i niebędących pod wpływem innych substancji odurzających;

 

II. Zasady wypożyczania sprzętu:

 • Sprzęt wynajmowany jest na czas jednej godziny zegarowej (lub jej wielokrotności), bądź na czas pełnej doby lub jej wielokrotności( zapis dotyczy jachtów).
 • Nie dopuszcza się samowolnego odcumowania sprzętu czy pozostawianie go poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 • W przypadku chęci przedłużenia okresu wynajmu sprzętu wodnego, koniecznym jest uzyskanie zgody u pracownika Przystani.
 • Wypożyczenie sprzętu wodnego jest płatne, wg obowiązującego cennika - płatność gotówką.
 • W momencie przekazania sprzętu wodnego, wypożyczający akceptuje stan techniczny jednostki pływającej.
 • Wydanie sprzętu wodnego oraz jego późniejszy zwrot może się odbyć wyłącznie w obecności pracownika Wypożyczalni.
 • Zabrania się zwrotu sprzętu podczas nieobecności pracownika Przystani, w szczególności poprzez pozostawianie zwracanego sprzętu, dodatkowego wyposażenia i akcesoriów bez dozoru.
 • W przypadku nieobecności pracownika w jego bezpośredniej okolicy, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 695 405 405.
 • Ilość osób pływających na danym sprzęcie wodnym nie może być większa, niż przewidziana norma dla danej jednostki.
 • Osoby wypływające są zobowiązane do założenia kamizelek.
 • Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu wodnego tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej.
 • W przypadku nagłego pogorszenia się pogody lub awarii sprzętu, korzystający ze sprzętu obowiązani są do powrotu do przystani lub podpłynięcia do najbliższego brzegu.
 • W razie konieczności korzystający ze sprzętu obowiązany jest do udzielenia pomocy osobom w wypadkach zagrożenia życia lub zdrowia z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

III. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu sprzętu osobom, które:

 • znajdują się pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny;
 • użytkowały sprzęt w sposób nienależyty;
 • doprowadziły do jego uszkodzenia, a następnie nie wywiązały się należycie z obowiązku uregulowania kosztów usunięcia powstałych usterek lub uszkodzeń.

 

IV. ZABRANIA SIĘ:

 • wchodzenia na pokład sprzętu wodnego w twardym obuwiu;
 • wnoszenia ostrych przedmiotów;
 • spożywania alkoholu i innych substancji odurzających w czasie użytkowania sprzętu wodnego;
 • skakania do wody;
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów do wody;
 • odstępowania sprzętu wodnego osobom trzecim;
 • pozostawiania sprzętu poza miejscami do tego przeznaczonymi;
 • zabierania na sprzęt większej liczby osób niż liczba przewidzianych miejsc;
 • przybijania do brzegu w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych pasażerów sprzętu wodnego;
 • wykorzystywania sprzętu wodnego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

 

V. INNE:

 • Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników w wyniku nieprawidłowego korzystania z wypożyczonego sprzętu wodnego i/lub nieprzestrzegania regulaminu.
 • Wypożyczający sprzęt wodny przez cały okres najmu, tj. od momentu przyjęcia sprzętu do momentu zwrócenia go pracownikowi Wypożyczalni, ponosi całkowitą odpowiedzialność, w tym także materialną, za powierzony mu sprzęt, kamizelki ratunkowe/asekuracyjne, wiosła oraz inne dodatkowe wyposażenie i akcesoria wydane przez obsługę Przystani.
 • Wypożyczający w razie uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy lub odtworzenia tego sprzętu.
 • Za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego korzystania ze sprzętu wodnego i/lub nieprzestrzegania regulaminu, odpowiada finansowo osoba wypożyczająca sprzęt.
 • O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości jak np. kolizja z inną jednostką, wywrócenie się łodzi, nieszczelnością, uszkodzeniem sprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę Wypożyczalni.
 • Podczas pływania wypożyczający jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne oraz bezpieczeństwo osób zabieranych na wypożyczony sprzed pływający.