Informacje

 

 

Tytuł projektu: „Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji przywodnej w Czorsztynie”

Projekt realizowany z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś 6 Dziedzictwo regionalne

Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu

Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

Nazwa Beneficjenta: AUTO WITO Witold Żytkowicz

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest właśnie z wykorzystanie i rozwój Jeziora Czorsztyńskiego, poprzez jego odpowiednie zagospodarowanie polegające na budowie infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej.

 

Celem bezpośrednim realizowanej inwestycji jest:

  • zahamowanie postępującej degradacji nadbrzeża Jeziora Czorsztyńskiego
  • należytego podejścia do rozwiązania problemów z brakiem infrastruktury rekreacyjnej przy zbiornikach wodnych
  • powstanie nowych obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • uzyskanie wielofunkcyjnej infrastruktury

Planowane efekty projektu:

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (Cl 8) – 3,6 EPC

Wartość projektu:

Koszt całkowity – 2.056.069,72 PLN, w tym:

Wkład Funduszy Europejskich – 1.123.909,70 PLN