Regulamin

Rozdział IV

1. Osoba wypożyczająca sprzęt rowerowy zawiera pisemną umowę z Wypożyczalnią i zgadza się na warunki wypożyczenia na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

2. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jest równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze
oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego.

3. Wydanie roweru oraz jego późniejszy zwrot może się odbyć wyłącznie w obecności pracownika wypożyczalni.

4. Zabrania się zwrotu sprzętu podczas nieobecności pracownika wypożyczalni, w szczególności poprzez pozostawianie zwracanego sprzętu i akcesoriów bez dozoru.

5. W przypadku nieobecności pracownika w bezpośredniej okolicy, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 501 578 109 lub 695 405 405.

6. Sprzęt należy zwrócić czysty.

7. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się i został przeszkolony z obsługą i użytkowaniem sprzętu.

9. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy.

10. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

11. Wypożyczający oświadcza, że nie jest pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających wykluczających jazdę rowerem.

12. Wypożyczającemu zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających podczas użytkowania sprzętu wypożyczalni.

13. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność cywilną w przypadku uszkodzenia mienia ruchomego bądź nieruchomego innych osób.

14. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

15. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu i/lub nieprzestrzegania regulaminu, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, który pokrywa
wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.

16. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku
Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu (roweru), według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

17. W przypadku użyczenia roweru osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za wszelkie ewentualne szkody, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.

18. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.

19. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.

20. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości
kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.