Regulamin

 

                                                                         & 1. Zasady ogólne

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z miejsc noclegowych na terenie Obiektu.

2. Regulamin dostępny jest w recepcji obiektu, w informatorze dla gości oraz można go pobrać ze strony www.tawernavito.pl

3. Obiekt Tawerna-Apartamenty Vito świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.

4. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o ich zgłaszanie obsłudze.

5. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

a. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,

b. profesjonalną i i uprzejmą obsługę.

6. Obiekt zastrzega sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach (awarii w apartamencie lub innego zdarzenia losowego) udostępnienia lokalu zamiennego.
W wypadku braku zgody
Gościa, umowa ulega rozwiązaniu, a Obiekt ma zwrócić Gościowi wpłacony przez Niego zadatek.

 

 

                                                                        & 2. Doba hotelowa

1. Pokoje wynajmowane są na doby/ powyżej dwóch dób.

2. Doba trwa od godziny 1300 do godziny 1000 następnego dnia.

3. Zatrzymanie pokoju bez uzgodnienia z obsługą po godzinie 1000 będzie traktowane, jako następna doba.

4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 2200 do godziny 800 dnia następnego.

 

 

                                                                          & 3. Rezerwacja

1. Rezerwacji pokoi w obiekcie Tawerna-Apartamenty Vito można dokonać:

2. Potwierdzenie telefoniczne lub mailowe rezerwacji jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu przez Gościa z obiektem Tawerna-Apartamenty Vito.

3. Zadatek wynosi 30% od całej kwoty za pobyt/ lub do uzgodnienia.

 

                                                                         & 4. Anulacja

1. Bez kosztowej anulacji pobytu można dokonać na 30 i więcej dni przed planowanym przyjazdem do Obiektu.

2. W przypadku anulacji między 29 a 14 dniem przed rozpoczęciem pobytu Obiekt zwraca 50% wpłaconego zadatku.

3. W przypadku anulacji w terminie krótszym niż 15 dni przed planowanym przyjazdem lub niedojazdu, wpłacony zadatek przepada w całości na rzecz obiektu Tawerna-Apartamentu Vito.

 

 

                                                                          & 5. Meldunek

1. Podstawą zameldowania jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

2. Odpłatność za pobyt należy uregulować w dniu meldunku.

3. W przypadku skrócenia pobytu nie z winy Obiektu, Tawerna-Apartamenty Vito nie zwraca różnicy kwoty pobranej za cały pobyt.

4. Obsługa może odmówić przyjęcia Gościa, jeśli ten podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu obiektu Vito lub gości, lub zakłócił pobyt innych gości.

 

 

                                                                           & 6. Odpowiedzialność

1. Gość zobowiązuje się do eksploatacji pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.

2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.

3. Gość zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie/ pokoju ponad tę, która została określona podczas rezerwacji lub przy zameldowaniu.
W przypadku naruszenia tej zasady obsługa uprawniona jest do pobrania należnej opłaty za pobyt osoby nie zgłoszonej.

4. W pokojach i wewnątrz budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za nie przestrzeganie tego zakazu obsługa ma prawo obciążyć Gościa kwotą 200 zł.

5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez gości do pokoi.

6. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić obsługę o wystąpieniu usterek lub wyrządzeniu szkody w pokoju.

7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia bądź zniszczenia przedmiotów wyposażenia z jego winy lub osób go odwiedzających.

8. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

9. Miejsca postojowe znajdujące na terenie Obiektu są niestrzeżone.

10. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz rzeczy należących do Gościa.

11. Na terenie Obiektu dzieci w wieku poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod opieką dorosłych.

12. Obiekt nie odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki.

13. Na opiekunach dzieci spoczywa odpowiedzialność materialna za wyrządzone przez nie szkody.

14. Po stwierdzeniu zaistniałej szkody zostanie sporządzony protokół będący podstawą do obciążenia Gościa.

15. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu lub wyjątkowo rażącego, chuligańskiego naruszenia zasad, obsługa może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza.
 Osoba taka zobowiązana będzie do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi.

16. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć pokój w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie tarasów oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.

 

 

                                                                       & 7. Inne postanowienia

1. Obiekt przyjmuje Gości ze zwierzętami, po wcześniejszym zgłoszeniu.

2. Goście muszą posiadać własne posłanie dla zwierzaka. Opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie przez zwierzaka ciszy na terenie Obiektu i nie zakłócanie spokoju innym Gościom.

3. Za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiedzialność materialną ponosi Gość. W przypadku skarg innych gości o zakłócaniu spokoju, obsługa ma prawo żądać opuszczenia pokoju.

4. Prosimy również o zabranie ze sobą książeczki zdrowia bądź paszportu z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie i kagańca.

5. Opiekunowie psów proszeni są o wyprowadzanie zwierząt poza teren Obiektu oraz o sprzątanie nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie i w otoczeniu Obiektu.

6. Pies na terenie całego Obiektu w miejscach ogólnodostępnych musi pozostawać na smyczy.

7. Opiekunowie kotów muszą posiadać własną kuwetę z piaskiem.

8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa będą odesłane na wskazany adres, na jego koszt. W przypadku braku dyspozycji wyżej wymienione przedmioty
będą przechowywane przez miesiąc, a po upływie tego czasu będą zutylizowane lub przeznaczone na cele dobroczynne.

 

 

                                                                         & 8. Oświadczenie

1. W związku z meldunkiem w obiekcie Tawerna-Apartamenty Vito wyrażam zgodę na:

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb meldunku, (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

2. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
a. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Tawerna - Apartamenty Vito, 34-440 Czorsztyn, ul. Stylchyn 94,
b. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu meldunku przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane, następnie będą zniszczone zgodnie z obowiązującym prawem,
c. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości wynajęcia pokoju.

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU - TAWERNA-APARTAMENTY VITO